Blog 1 -
 Zelfstandige Thuisverpleging Balen  thumbnail

Zelfstandige Thuisverpleging Balen

Published Jun 03, 23
10 min read

Thuiszorg is hulp en zorg bij u thuis. Van hulp bij het huishouden tot verpleging. Dit kan vanuit verschillende zorgwetten geregeld worden. Hoe zit dat? Een thuiszorgorganisatie biedt verschillende soorten hulp en zorg: Verzorging en verpleging thuis, Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven.

Hulp bij het huishouden, Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. Thuiszorg kan vergoed worden voor mensen met een ziekte of beperking en voor ouderen. Het is afhankelijk van uw situatie welk soort thuiszorg vergoed wordt. En vanuit welke wet dat gebeurt. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig (24 uurs zorg), en moet er altijd iemand in de buurt zijn om ernstige problemen te voorkomen? Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen.

U kunt thuis blijven wonen en daar Wlz-zorg krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding en verpleging/verzorging. Dus alle vormen van thuiszorg. Zie voor meer informatie: Wat is Wlz-zorg? Komt u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz? Dan kan thuiszorg vergoed worden door de gemeente (Wmo) en/of de zorgverzekeraar (Zvw).

Deze zorg valt onder de zorgverzekering (wijkverpleging) als ze 'in een geneeskundige context' wordt geleverd. Namelijk als uw gezondheid kwetsbaar is, en de wijkverpleegkundige ervoor kan zorgen dat uw gezondheid verbetert, hetzelfde blijft of minder snel achteruit gaat. Veelvoorkomende situaties zijn een kwetsbare gezondheid door diabetes, een erg hoge leeftijd of geheugenproblemen/dementie.

Is er geen sprake van een geneeskundige context? Dan valt persoonlijke verzorging onder de Wmo. Men noemt dit dan ook wel adl-hulp: hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. De hulp is dan nodig omdat u (tijdelijk) niet zelfredzaam bent. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een zintuiglijke beperking.

Uw zorgvraag en uw persoonlijke situatie bepalen vanuit welke zorgwet uw zorg geregeld wordt. Dit wordt door een professionele zorgverlener of indicatiesteller vastgesteld. Thuiszorginstellingen vindt u onder meer op . U kunt ook uw huisarts vragen naar een thuiszorginstelling..

Het verzekerde pakket van de Wet langdurige zorg (Wlz) omvat onder andere persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging als vormen van zorg. Dit staat beschreven in artikel 3. 1.1 van de Wet langdurige zorg. Deze vormen van zorg zijn onderdeel van de aanspraak in alle leveringsvormen: verblijf in een instelling, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb).

Deze pagina gaat over begeleiding. Er zijn aparte pagina's over persoonlijke verzorging en verpleging. In welke mate de cliënt aanspraak heeft op persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging is afhankelijk van welk zorgprofiel is geïndiceerd en welke zorg daarbij hoort. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt het best passende zorgprofiel vast en vermeldt dat in het indicatiebesluit.

1 Regeling langdurige zorg. De zorgprofielen zijn globaal omschreven en niet uitgedrukt in uren zorg per week. In de zorgplanbespreking maken cliënt en zorgaanbieder vervolgens concrete afspraken over de te leveren zorg, gelet op de zorgbehoefte van de individuele cliënt. Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

1.1 van de Wet langdurige zorg. Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen in de Wlz. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor de regie over het eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding.

Bij feitelijk verblijf in de instelling horen enige recreatieve en sociaal-culturele activiteiten. Het gaat dan om een alternatief voor het normale sociale leven dat mensen gebruikelijk hebben. Bij vpt is het ook gebruikelijk dat de zorgaanbieder enige recreatieve activiteiten organiseert. Dat is met name het geval als het vpt geclusterd (een aantal bij elkaar horende woningen) wordt aangeboden.

De recreatieve en sociaal-culturele activiteiten op zichzelf vallen niet onder begeleiding. Als een verzekerde met gebruik van zijn netwerk niet zelf kan voorzien in recreatieve en sociaal-culturele activiteiten, kan hij wellicht een beroep doen op de algemene voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Algemene voorzieningen staan ook open voor mensen met een Wlz-indicatie.

De omvang van de inzet van de begeleiding moet passen binnen een zorgplan waarbij de zorg verantwoord en doelmatig kan worden verleend. Het kan zijn dat de verzekerde moet worden gestimuleerd om activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging zélf uit te voeren. Als het bijvoorbeeld gaat om plannen en aansporen waarbij de zorgverlener tijdens het uitvoeren van de persoonlijke verzorging niet aanwezig hoeft te zijn, dan is sprake van begeleiding.

Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. De behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van verergering, waaronder begrepen het leren omgaan met (de gevolgen van) een aandoening, voor zover: de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek behandeldoel.

Bij begeleiding gaat het om het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Meer informatie over behandeling staat op de pagina 'Behandeling (Wlz)'. Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de verzekerde in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is. Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Het verschil met behandeling is dat er geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling. Toezicht houdt in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie.

Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden.

Dit geldt voor alle leveringsvormen. Een interventie kan bijvoorbeeld correctie van het gedrag inhouden, of het bieden van persoonlijke verzorging of verpleging. Begeleiding kan zich ook richten op de directe omgeving van de cliënt. De begeleiding is dan gericht op het in de praktijk omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.

Deze begeleiding (in dagdelen) wordt ook wel dagbesteding of 'BG-groep' genoemd. BG-groep is een integraal pakket, dat alle persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling op de achtergrond en individuele begeleiding (BG-ind) omvat, die tijdens de BG-groep moet worden gegeven. Maaltijden op gebruikelijke tijdstippen, maken onderdeel uit van begeleiding in dagdelen. Er mag hiervoor geen bijdrage van de verzekerde worden gevraagd.

De maaltijd maakt dan onderdeel uit van dagbesteding. Het modulair pakket thuis (mpt) is verder exclusief eten en drinken. Voor vervoer naar dagbesteding (een dagdeel begeleiding) zie de informatie op de pagina 'Vervoer'(Wlz). Onder passende dagbesteding verstaan we: de match tussen datgene wat de cliënt nodig heeft in combinatie met zijn/haar wensen (vraag) en de ‘randvoorwaarden en kenmerken’ waaraan dagbesteding voldoet (aanbod).

Zie voor meer informatie de Handreiking passende dagbesteding. Als een verblijfsinstelling naast verblijf ook begeleiding in dagdelen levert, kan een verzekerde uit het oogpunt van doelmatigheid die dagbesteding niet bij een andere zorgaanbieder betrekken ten laste van de Wlz. De verblijfsinstelling mag die dagbesteding wel ergens anders inkopen ten laste van haar eigen budget.

Dat houdt in dat de verblijfsinstelling zo nodig voor begeleiding bij het vervoer zorgt. In de praktijk komt het voor dat het zorgkantoor de dagbesteding voor (een aantal) cliënten niet bij de verblijfsinstelling inkoopt. Het zorgkantoor koopt de dagbesteding dan bij een andere zorgaanbieder in. Meestal koopt het zorgkantoor dan ook het vervoer en de begeleiding bij dat vervoer bij die zorgaanbieder in.

In dat geval komt de begeleiding bij het vervoer ook ten laste van het pgb.

Zo leer jij verschillende doelgroepen kennen. Je gaat aan de slag in de thuiszorg/wijkverpleging, maar ook de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Je maakt kennis met de psychogeriatrische zorg, somatiek en revalidatie. Door de solliciteren op de vacature van bijbaan thuishulp ga jij aan de slag bij Vilente. Vilente levert veel verschillende soorten zorg in o.

gemeente Ede en Wageningen waar jij aan de slag kunt gaan. Met als koers: Zorg voor ouderen van A tot Z. Hiermee speelt Vilente in op de toenemende vergrijzing. Belangrijk is het bieden van een gezellig thuis in de woonzorgcentra met als visie dat ieder mens zichzelf kan blijven. En daar ga jij bij helpen! Jouw werktijden zijn tussen 07.

00 uur. Je geeft zelf in de My Aethon app aan welke dagen jij beschikbaar bent. Dit mogen andere dagen en tijden zijn per week. Hierdoor is het goed te combineren met jouw studie, sport en hobby’s. Vervolgens maakt de Poolmanager de match tussen jouw beschikbaarheid en openstaande diensten van een zorginstelling.

Ze laat je in haar vlog zien wat zij allemaal doet. Je kunt hier een kijkje nemen: Je werkt met mensen, emoties en gevoelens. Het is dus belangrijk dat je stevig in je schoenen staat om de juiste balans te vinden tussen verzorgen en zelfstandigheid bieden. Ook ben je proactief, je bepaalt namelijk zelf in welke volgorde jij jouw taken vervult.

Heb je jouw studie afgerond? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen bij Vilente. Minimaal 8 uur per week beschikbaar bent Een passie hebt voor de (ouderen)zorg Flexibel inzetbaar bent voor ochtend-, avond- en weekenddiensten Het leuk vindt om op meerdere locaties te werken, bij voorkeur beschik je over een rijbewijs en auto.

Samen gaan jullie op zoek naar de ideale route om jouw carrière binnen de zorg vorm te geven. Extra scholing, een andere branche of zelfs een detacheringsconstructie kunnen hierin aan bod komen. Ook krijg je van ons: Een bruto uurloon vanaf €14,81, incl. 8,33% vakantiegeld Vakantiedagen naar rato (fulltime is 25 dagen per jaar) De vrijheid om zelf je diensten in te plannen Een waardevol certificaat Basiszorg, Medicatie en Verpleegtechnische Handelingen Ben jij klaar voor de thuiszorg? Solliciteer dan direct en één van onze recruiters maakt graag kennis met je! Rick: Het fijne aan mijn bijbaan via Aethon is de relevante werkervaring die ik op kan doen naast mijn studie! Ik kan echt iets voor mensen doen en zelf plannen wanneer ik hier naast het drukke studenten leven tijd voor heb.

Het paard Aethon trekt de stralende zonnekar, zoals wij samen met onze opdrachtgevers de kar trekken voor een innovatief, modern en duurzaam personeelsbeleid. Aethon verbindt al meer dan 17 jaar gedreven talenten aan betekenisvol werk in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, bij gemeenten en woningcorporaties. We werven niet alleen, maar investeren in onze talenten met relevante trainingsprogramma’s.

Met frisse blikken dragen we bij aan de dienstverlening van zorginstellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en ziekenhuizen, bij gemeenten, woningcorporaties, de kinderopvang en het onderwijs. Aethon verbindt studerende talenten aan betekenisvol werk bij onze opdrachtgevers. We leiden ze op met praktijkgerichte en relevante trainingen zodat ze direct, met de juiste kennis, aan de slag kunnen.

Als je nog gaat starten als zzp’er in de zorg kun je dit stappenplan volgen. Zo zie je niets over het hoofd. Wanneer je al gestart bent, check dan eens of je voldoet aan de wet- en regelgeving in de zorg. En of het voeren van een keurmerk je voordelen biedt.

Latest Posts

Thaise Massage Koksijde

Published Jun 17, 24
6 min read

Wansabai Thaise Massage

Published Jun 15, 24
7 min read

Thaise Massage Zwijndrecht

Published Jun 15, 24
8 min read