Blog 1 -
 Thuisverpleging Tini Janssens  thumbnail

Thuisverpleging Tini Janssens

Published Jun 03, 23
10 min read

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid.

Vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan: hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken; geestelijke steun, bijvoorbeeld bij depressie; verplegen van iemand met een handicap. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. Zoals een dagelijkse insuline-injectie aan een diabetespatiënt.

De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven. De meeste mantelzorgers zorgen met liefde voor een ander. Maar het kan ook moeilijk zijn. U kunt hulp krijgen bij mantelzorg. Bijvoorbeeld in het huishouden of door ervaringen te delen. Mantelzorg is meestal onbetaald. Maar sommige mantelzorgers krijgen wel een vergoeding.

Het PGB is voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een handicap. Een PGB aanvragen gaat via uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor in uw regio. Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij een huishouden delen.

Vrijwilligerswerk valt ook niet onder mantelzorg. Een vrijwilliger helpt iemand in georganiseerd verband, bijvoorbeeld via een stichting of goed doel. Als degene waarvoor u zorgt naar een zorginstelling gaat, nemen professionele hulpverleners een deel van de zorg over. Uw mantelzorg blijft daarbij nodig. Uw rol verandert wel. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken met de professionele zorgverleners.

Hierin staan de afspraken die de instelling met uw naaste maakt over de zorg. Maak tijdens het gesprek duidelijk welke hulp en ondersteuning u nog wilt geven. En stel een zorgrooster vast met een verdeling van zorgtaken tussen u en de professionele zorgverleners. Kijk voor meer informatie op de pagina Uw naaste in een zorgorganisatie? 8 tips op de website van Mantelzorg, NL.

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. U kunt als mantelzorger bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Soms is ook betaling uit een persoonsgebonden budget mogelijk. De zorgverzekeraar kan kosten voor vervangende zorg vergoeden. BIjvoorbeeld als u zelf ziek bent en geen mantelzorg kunt leveren.

De vergoeding van vervangende zorg zit niet in de basisverzekering, maar in sommige aanvullende verzekeringen. U kunt in uw polis nakijken of u hiervoor verzekerd bent. Zo niet, dan kunt u ook nog kijken of de persoon die u verzorgt hiervoor aanvullend verzekerd is. Soms vergoedt de aanvullende verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers.

Voorwaarden: U moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld. U legt de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Ook als u familie van elkaar bent. De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken. Op Rijksoverheid. nl staat waar u mee te maken krijgt als u pgb-zorg wilt gaan geven aan uw naaste.

Soms betaalt de gemeente een deel van de kosten. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij uw gemeente. Lees meer informatie over reiskostenvergoeding voor mantelzorgers op de website van Mantelzorg, NL..

Mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij leveren de zorg die hun familieleden of vrienden nodig hebben, bijvoorbeeld bij invaliditeit, chronische ziekte of een beperking. Een mantelzorger voorziet in de vaak langdurige zorg van zieke of kwetsbare familieleden of vrienden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg, biedt hierin een uitkomst. Een professional of vrijwilliger kan jouw taken (tijdelijk) overnemen, zodat je meer tijd voor jezelf hebt. Vanuit de aanvullende verzekering zijn er mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen via respijtzorg. Ook zijn vergoedingen mogelijk voor de mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen. Hieronder staan verzekeraars die een dekking bieden voor hulp bij mantelzorg vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de respijtzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld. Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor: a) vervangende mantelzorg, b) de mantelzorgmakelaar en/of c) mantelzorgcursussen. Het onderstaande overzicht biedt een indicatie van de vergoedingen. Raadpleeg altijd de voorwaarden bij je eigen zorgverzekeraar.

Als je je zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om te zorgen voor een familielid, kan je eventueel een uitkering mantelzorg krijgen. Komen in aanmerking: Je partner Een bloed- of aanverwant tot de tweede graad Een persoon die officieel op jouw adres woont In de volgende situaties: Je kind is jonger dan 21 en voor minstens 66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt of heeft een aandoening waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal.

Om in aanmerking te komen voor de uitkering mantelzorg moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e): in hoofdberoepof in bijberoep en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoepof na de pensioenleeftijd en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep Je onderbreekt tijdelijk, gedurende minstens één maand (tenzij je familielid eerder sterft), je zelfstandige beroepsactiviteit: voor 100% (volledige onderbreking)of voor minstens 50% (gedeeltelijke onderbreking) Je hebt je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal waarin je onderbreking begint.

een andere uitkering in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vraag je uitkering mantelzorg aan bij je socialeverzekeringsfonds. Wacht niet te lang met je aanvraag, want je kan de uitkering mantelzorg maar ten vroegste vanaf een maand voor de datum van je aanvraag krijgen. Stuur een aangetekende brief of ga gewoon langs in het kantoor van je fonds (vraag een ontvangstbewijs).

Onderbreek je je zelfstandige activiteit gedeeltelijk, toon dan aan op welke manier je je activiteit met minstens 50% zal verminderen. Per aanvraag kan je ten hoogste voor 6 maanden de uitkering mantelzorg krijgen. Je kan wel meerdere keren een aanvraag indienen, maar je kan tijdens je volledige loopbaan nooit langer dan gedurende 12 maanden de uitkering krijgen.

543,84 euro per maand als je je zelfstandige activiteit volledig onderbreekt 771,92 euro per maand als je je zelfstandige activiteit voor minstens 50% onderbreekt Je krijgt de uitkering mantelzorg vanaf de maand die volgt op de maand waarin de onderbreking van je zelfstandige activiteit begint. Begint je onderbreking op de eerste dag van een maand, dan krijg je de uitkering mantelzorg vanaf die maand.

Zijn die voorwaarden niet meer vervuld vanaf de eerste dag van een maand, dan krijg je de uitkering niet meer vanaf die maand. Wanneer het verzorgde familielid overlijdt, dan krijg je pas geen uitkering meer vanaf de tweede maand die volgt op de maand van het overlijden. Als je de uitkering mantelzorg krijgt, moet je nog altijd je sociale bijdragen betalen.

Om mantelzorgers minder last te laten hebben van de combinatie tussen werk en zorg, kan hij of zij bij de werkgever vragen om een verlofregeling. Er zijn bestaan drie wettelijke regelingen waarop je als mantelzorger recht kunt hebben: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Is de persoon waarvoor je zorgt plotseling ziek en moet je direct verlof opnemen? Dan kun je recht hebben op het calamiteitenverlof.

Het inzetten van kortdurend zorgverlof moet je zo snel mogelijk bij je werkgever te melden. Houd er rekening mee dat de werkgever je (ook achteraf) om bewijs kan vragen, waarmee je laat zien dat je aanvraag klopt. Langdurend zorgverlof kun je aanvragen wanneer je voor iemand zorgt die langdurig ziek of hulpbehoevend is.

De maximale lengte van het langdurend zorgverlof is 6 keer het aantal arbeidsuren per week die in je contract staat. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, kun je maximaal 240 uur langdurend zorgverlof per jaar inzetten. Je moet je werkgever minstens twee weken voorafgaand schriftelijk informeren over het verlof.

Elke werknemer heeft recht op calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend ziekteverlof, omdat het wettelijke afspraken zijn. Wel kunnen er in jouw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) andere afspraken of voorwaarden staan. De afspraken in jouw cao gaan altijd voor de wettelijke regelingen, ook als de cao nadeliger is..

Waar moet ik rekening mee houden als ik mantelzorger ben? Bij wie kan ik terecht als ik zelf even niet kan helpen? Ik maak regelmatig onkosten; heb ik recht op financiële ondersteuning? Zomaar wat vragen die als mantelzorger op u af kunnen komen. Wij bieden dan een luisterend oor, helpen de zaken op een rijtje te zetten, verwijzen door naar onze partners en geven informatie en advies, ook bij het aanvragen van voorzieningen.

Je browser is verouderd, waardoor sommige functies op onze website mogelijk niet beschikbaar zijn. Om problemen te voorkomen, raden we je aan om je browser te updaten.

Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een erkenningsattest aanvragen bij je ziekenfonds. Dit erkenningsattest voor mantelzorgers staat ook bekend als het mantelzorgattest of het mantelzorgstatuut. Er bestaan 2 types erkenningen: Type 1: een algemeen statuut Type 2: een statuut met sociale voordelen De algemene erkenning als mantelzorg opent voorlopig geen rechten of sociale voordelen.

Met deze verklaring geef je aan dat jullie voldoen aan de volgende criteria: De zorgvrager heeft zorg en ondersteuning nodig door zijn of haar gezondheidssituatie of handicap. De mantelzorger geeft regelmatig hulp en ondersteuning, en doet dit niet vanuit haar beroep of als vrijwilliger. Het gaat bijvoorbeeld over het helpen bij maaltijden, wassen en aankleden, boodschappen doen, …Er is een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager.

De mantelzorger houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager. Er is minstens 1 professionele zorgverlener die de mantelzorger bijstaat in de zorg. Je ziekenfonds verwerkt de gegevens en geeft je een attest. Maak een kopie van de ingevulde verklaring op eer alvorens het terug te bezorgen aan het ziekenfonds.

Sommige instanties vragen daarom om naast het mantelzorgattest ook een kopie van de verklaring op eer te bezorgen. Deze erkenning is slechts 1 jaar geldig en heeft momenteel 1 federaal sociaal voordeel: het mantelzorgverlof dat je maximum 3 maand voltijds kan opnemen als werknemer of ambtenaar. Om deze erkenning te krijgen moet je als mantelzorger en zorgvrager voldoen aan een aantal criteria.

Voor de mantelzorger: Je verblijft in België. Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager. En dat minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar. Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger. Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.

Voor de zorgvrager: Je verblijft in België. Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap. Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar. Wat wil dat zeggen? Bij meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvragers moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren.

Veel zorgvragers hebben al een vaststelling van zorgbehoefte laten uitvoeren. Je hoeft geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en voldoende punten op de inschaling scoorde. Als de zorgvrager minderjarig is, gelden de scores van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag).

In het kort: vraag na bij je ziekenfonds of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of je in aanmerking komt en of je eerdere vaststellingen van zorgbehoefte geldig zijn voor deze erkenning. De mantelzorger en zorgvrager vullen samen een verklaring op erewoord in en die dien je in bij het ziekenfonds van de mantelzorger, samen met het bewijs van zorgbehoefte van de zorgvrager.

Opgelet! Er kunnen maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit type erkenning aanvragen. Met het type 2 erkenningsattest kan je bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen. Je doet dit door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever, met het bewijs van je erkenning als mantelzorger. Dit moet je minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof, tenzij je een kortere periode overeenkomt met je werkgever.

Latest Posts

Thaise Massage Koksijde

Published Jun 17, 24
6 min read

Wansabai Thaise Massage

Published Jun 15, 24
7 min read

Thaise Massage Zwijndrecht

Published Jun 15, 24
8 min read